วันที่ 26 ก.พ. 62 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมมอบเงินอุดหนุน โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

28 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายธนโรจน์  โพธิสาโร พร้อมด้วยนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการฝ่ายภาคสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ พัฒนาการอำเภอโนนสัง นายกอบต.ตำบลโคกม่วง สจ.อำเภอโนนสัง ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากทางโครงการฯ ร่วมมอบเงินอุดหนุน ตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู   


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

    เรื่อง ประกวดราคากล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่และกล้าหวาย

  • วันที่ 19 มี.ค.2562 โครงการฯป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณอ่างเก็บน้ำตาดแม่นาย บ.ถ้ำติ้ว ต.ปทุมวาปี ร่วมต้อนรับ พลโทอรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สนง.ประสานงานโครงการอั

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557