การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ 2561

21 มีนาคม 2018

ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำ ได้รับงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสต์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ต้นน้ำวิกฤติ 

- อำนวยการ 

- ตรวจวัดปริมาณน้ำป่าและปริมาณตะกอน

- จัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ   3 แห่ง

- แนวกันไฟ  10  กิโลเมตร

1.2 กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

- ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่าย

2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ  

2.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ 

2.1.1 กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

- แนวกันไฟ 35 กิโลเมตร

2.1.2 กิจกรรมลุ่มน้ำ

- อำนวยการ 

2.2 กิจกรรมฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2.2.1 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

- ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่า 20,000 กล้า

- บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยูง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 7-10 ปี  350 ไร่

- บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 100 ไร่

 

 

 

 

 

 

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่