วันที่ 2 มิ.ย. 58 คณะกรรมการ สสอ.จาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าตรวจประเมิน สสอ.บ้านเพิ่ม เพื่อเข้าประกวด สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

03 มิถุนายน 2015

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
1. นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย
2. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์
3. นายวิทยา  นวปราโมทย์
4. นายพบพร  รัตนสุวรรณ
5. นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
6. นางสาวปรานิ ลีละวัฒนากุล
7. นางมาลัยพร ตาเสน
8. นายทรงธรรม. สุขสว่าง
9. นายอภิชา. อยู่สมบูรณ์
 
เดินทางเข้าตรวจประเมิน สสอ.ดีเด่น ของบ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยมีคณะต้อนรับจากชาวบ้านหมู่บ้าน สมาชิก อบต. อสม.หมู่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมกันตอบคำถามจากคณะกรรมการ สสอ. และได้เข้าพื้นที่ที่ดำเนินการทั้ง กิจกรรมปลูกป่าอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมปลูกแฝก กิจกรรมฝายต้นน้ำ และกิจกรรมประปาภูเขา

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่