โครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2559

27 กุมภาพันธ์ 2015

ความเป็นมา : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” 

วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันไฟป่า และขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่า

สถานที่ดำเนินงาน : ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมการดำเนินงาน : การจัดนิทรรศการ แข่งขันตอบปัญหา การปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า

(Bike Against Forest Fire)


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ 2558

  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด