โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑

18 มกราคม 2018

โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี     มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี) คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประมาณ รวมจำนวน  300 คน       และมีกิจกรรม การแสดงดนตรีสื่อถึงการอนุรักษ์ ความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ การตอบปัญหาด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดวาดภาพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  • ตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

    จนท.ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ชุดที่ 1 จนท.ด่านตตรวจสัตว์ป่าหนองคาย จนท. ตชด. 2441 ฐาน บ้านเปงจาน จนท.กอ.รมน. จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันตรวจการลักลอบค้า ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่า พบการกระผิดจำนวน 1 ราย

  • วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ๑๔ มกราคม ประจำปี ๒๕๖๓

  • โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 มกราคม 2555