ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมนาการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

30 มิถุนายน 2015

นายสรไกร  จันทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมสัมนาการใช้ระบบบริการแผนที่เพื่อสนับสนุนการรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย  ในวันศุกร์ที่  19  กันยายน  2557  ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)