นายสรไกร จันทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิสารสนเทศขั้นต้น รุ่นที่ 5

30 มิถุนายน 2015

นายสรไกร  จันทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิสารสนเทศขั้นต้น รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)