โครงการพระราชดำริฯ ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

04 กุมภาพันธ์ 2014

เป้าหมายโครงการ
 
              1.หมู่บ้านในพื้นที่ป่าไม้ภายใต้โครงการพระราชดำริ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย จำนวน 85 หมู่บ้าน

              2.หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์นอกเขตโครงการพระราชดำริ จำนวน 105 หมู่บ้าน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557