แผนงานด้านส่งเสริม และขยายผลการพัฒนา

30 มกราคม 2014

งานสาธิต

                ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( สำรวจรวบรวมปลูกและบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช )

                ๒. โครงการบำรุงแปลงสาธิตด้านป่าไม้

                ๓. ศึกษาและบำรุงพันธุ์สัตว์ป่า

                ๔. งานบำรุงรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

งานขยายผลสู่หมู่บ้าน

๑.โครงการส่งเสริมการปลูกป่า  ๓  อย่างแต่ให้ประโยชน์  ๔  อย่าง          ( เพาะชำเดิม )

๒.งานป้องกันรักษาป่าจำนวน ๑๑,๐๐๐ ไร่ในเขตพื้นที่ศูนย์ฯภูพาน

งานฝึกอบรม

๑.หลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ( ยชทป. )

                              ๒. ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

งานสาธิต

๑ . โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (  สำรวจรวบรวมปลูกและบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช  )

งบประมาณที่ได้รับ           ๕๕๐,๐๐๐      บาท   

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อรักษาแหล่งพันธุกรรมพืชให้คงอยู่ตลอดไป

          ๒. เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้มีค่าหายาก

          ๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ผลการดำเนินงาน

          ๑.กิจกรรมปกปักรักษาพันธุกรรมพืช

                      ๑.๑)  ดูแลและรักษาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  พื้นที่   ๑๐๐   ไร่  และทำแนวกันไฟรอบพื้นที่-โครงการ  ระยะทาง    ๒   กิโลเมตร

                      ๑.๒) สำรวจบันทึกพิกัด GPS  และ จัดทำรหัสประจำต้นไม้  ในพื้นที่โครงการ  ๑๐๐  ไร่  ปัจจุบันสำรวจพบพันธุ์ไม้  ในพื้นที่โครงการ  ๑๐๐  ไร่  จำนวน  ๓๘๔  ชนิด

          ๒.กิจกรรมสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืช รัศมี  ๕๐  กิโลเมตรเขตพื้นที่ศูนย์ฯภูพาน

                    ๒.๑  สำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้เพิ่มเติมจำนวน  ๑๒  ชนิด  

                    ๒.๒  เก็บรวบรวมและจัดตัวอย่างแห้งพันธุ์ไม้  ๒๔  ชนิด

        ๓.ปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้และดูแลรักษาไว้ในพื้นที่โครงการเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของกิจกรรมสำรวจรวบรวม

                  ๓.๑ปลูกดูแลพันธุ์ไม้ในพื้นที่  ๑๐๐  ไร่

                 ๓.๒ ปลูกขยายพันธุ์พืช  ๒๔  ชนิด

       ๔.กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

                 ๔.๑) ขยายพันธุ์สมันไพรป่า  ๒๔  ชนิด

                 ๔.๒) สำรวจรวบรวม พืชหัว  ๑๒  ชนิด  จากการศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าภูพาน จำนวน ๒๖๕  ชนิด

                     ที่เป็นสมุนไพรป่าและชุมชนที่นำมาใช้

               ๕.๑) ทำการบันทึกข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์  ข้อมูลภาพถ่าย  เข้าสูโปรแกรม  MS  Access  ปัจจุบันฐานข้อมูลพรรณไม้ 

                    ในระบบมีฐานข้อมูลพรรณไม้  รวม  ๔๐๙   ชนิด   เห็ดป่า   ๑๘๕   ชนิด

              ๕.๒) ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลทุกเดือน

       ๖ .กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                

              ๖.๑) ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่และสวนพันธุ์ไม้

              ๖.๒) ร่วมปลูกกล้วยไม้ป่า กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

              ๖.๓) เตรียมข้อมูล และจัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

              ๖.๔) ดูแลรักษาสวนแสดงพรรณไม้

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ๑. เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และดูงานของนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  ด้านพรรณไม้และ            ระบบนิเวศน์ของป่าไม้

          ๒.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรรณไม้และระบบนิเวศน์ของป่า

๒. โครงการบำรุงแปลงสาธิตด้านป่าไม้

งบประมาณที่ได้รับ    ๑๐๐,๐๐๐   บาท  

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อบำรุง  ดูแล   รักษาแปลงสาธิต พื้นที่   ๒๑๕   ไร่   ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งความรู้ และการถ่ายทอดเทคนิค

หรือหลักการจัดการแก่ประชาชน

ผลการดำเนินงาน

๑.ดูแลรักษาแปลงโดยการแต่งกิ่งแผ้วถางวัชพืช    ๑ ครั้ง / เดือน  รวม  ๑๒  ครั้ง

๒.บำรุงรักษาแปลงโดยการใส่ปุ๋ยและพรวนดินและรดน้ำในหน้าแล้ง

๓. ป้องกันไฟป่าและความเสียหายที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยการซ่อมแซมรั้ว และทำแนวกันไฟ

๔.เก็บผลผลิตและบันทึกข้อมูล

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑.เป็นแหล่งความรู้สำหรับถ่ายทอดแก่เกษตรกรและผู้มาศึกษาดูงาน

    ๒.เป็นรูปแบบหรือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓.ศึกษาและบำรุงพันธุ์สัตว์ป่า

งบประมาณที่ได้รับ    ๓๐๐,๐๐๐   บาท  

วัตถุประสงค์

๑)      เป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ  สร้างความสมดุลให้        ระบบนิเวศน์

๒)      เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และศึกษาธรรมชาติ

ผลการดำเนินงาน

                     ๑.) ดูแลบำรุง  เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  ๑๒๐ ตัว

                     ๒.) ซ่อมบำรุงกรงสัตว์ป่า  ๒๗  กรง

                     ๓.) เป็นแหล่งศึกษาดูงานและท่องเที่ยวโดยมีผู้สนใจ  จำนวน   ๔,๑๖๙    คน

                    ๔.)ส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงหมูป่า  จำนวน  ๕ ราย

๔.งานบำรุงรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

งบประมาณที่ได้รับ    ๑๕๐,๐๐๐   บาท  

วัตถุประสงค์

          ๑) เป็นสถานที่ให้ความรู้  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนระบบนิเวศน์ของพื้นที่

          ๒.) สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  นักเรียน  นักศึกษาและชุมชน  ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

          ๑) บำรุงรักษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง  ๓ กิโลเมตร และป้ายสื่อความหมาย  ๔๔ ป้าย

         ๒) เป็นแหล่งศึกษาดูงานหาความรู้โดยมีผู้สนใจ     จำนวน    ๒,๗๓๐  คน

งานขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

๑. โครงการปลูกป่า  ๓  อย่าง  แต่ให้ประโยชน์  ๔  อย่าง   จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  กล้า

    งบประมาณที่ได้รับ    ๕๐๐,๐๐๐   บาท

วัตถุประสงค์   

๑.  เพื่อให้ประชาชนมีปัจจัย  ๔  ในการครองชีพทั้งยามปกติและยามขาดแคลน

๒.  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ลดสภาวะโลกร้อน

๓. เพื่อดำเนินตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลการดำเนินงาน

๑. ผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจหรือไม้สร้างบ้าน    ไม้ใช้สอยหรือไม้โตเร็ว  และไม้กินได้  สำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ

หน่วยงานต่างๆและราษฎรทั่วไป  โดยแจกจ่ายให้แก่เกษตรที่อยู่รอบศูนย์ ฯ เป็นหลัก  

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าโดยเน้นไม้  ๓  อย่าง  คือไม้เศรษฐกิจหรือไม้สร้างบ้าน   ไม้ใช้สอยหรือไม้โตเร็ว  และไม้กินได้    

เป้าหมาย

๑. ผลิตกล้าไม้กินได้ ไม้ใช้สอยและไม้เศรษฐกิจ  

ลำดับที่

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนผลิต ( ต้น )

กล้าไม้ปี 56

 

1

ทหาร + อปท. (กปร.)

25,000

2

32  ศูนย์เรียนรู้

25,000

3

อื่นๆ(  วัด โรงเรียน  หน่วยงานต่างๆ )

50,000

รวม

100,000

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ออกพื้นที่เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและติดตามผล    จำนวน  ๓๒   ครั้ง

๓.แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จัดสรรไว้

ผลการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

กล้าไม้ผลิตปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ลำดับ

 

จำนวน

พ.ค.-56

มิ.ย.-56

ก.ค.-56

ส.ค.-56

ก.ย.-56

ที่

กลุ่มเป้าหมาย

ผลิต

จ่าย

เหลือ

จ่าย

เหลือ

จ่าย

เหลือ

จ่าย

เหลือ

จ่าย

เหลือ

 

 

( ต้น)

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

( ต้น )

1

ทหาร+อปท.(กปร.)

25,000

0

25,000

15,000

10,000

360

9,640

580

9,060

3,710

5,350

2

 หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

25,000

16,556

8,444

2,164

6,280

0

6,280

3,010

3,270

3,270

0

3

อื่นๆ

50,000

5,444

44,556

29,556

4,990

10,010

4,990

4,990

0

0

0

รวม

100,000

22,000

78,000

46,720

20,910

10,370

20,910

8,580

12,330

6,980

5,350

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดผลิต 100,000  กล้า

 

ลำดับที่

หน่วยงาน

จำนวน

จำนวน

หมายเหตุ

หน่วยงาน

กล้าไม้( กล้า )

1

 แผน กปร.

34

ราย

19,650

 

2

เครือข่ายขยายผล

30

ราย

25,000

 

3

อื่นๆ ( ส่วนราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ )

387

ราย

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 ราย

94,650

กล้า

คงเหลือ

5,350

กล้า

 

ข้อมูลวันที่ 30 ก.ย. 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ๑. ประชาชน มีปัจจัยที่สามารถบริโภคและใช้สอยได้ ถือเป็นการลดรายจ่าย    และ  ปัจจัยในส่วนที่มีมากพอสามารถขายถือเป็นการเพิ่มรายได้

๒. งานป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ ภูพาน  ๑๑,๐๐๐   ไร่

งบประมาณที่ได้รับ     ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท

วัตถุประสงค์

          ๑.เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่

๒.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          ๓. เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป้องกันและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง

          ๔. เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในทุกภาคส่วนของสังคม

ผลการดำเนินงาน  

                      ๑. ตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ในพื้นที่   ๑๑,๐๐๐  ไร่  

๒. ทำแนวกันไฟในพื้นที่  ๘  โซน  ระยะทาง    ๔๒  กิโลเมตร

๓.) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน   จำนวน   ๑๒    ครั้ง

                      ๔.) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานประจำวันโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันรักษา

                            และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  จำนวน    ๑๒   ครั้ง

                     ๕.)ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการควบคุมไฟป่าและให้ความรู้      ๑๒    ครั้ง

                      ๖.) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และ ทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ๑. สามารถป้องกันรักษาป่าไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป

          ๒. ทำให้สภาพป่าธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  สามารถอำนวยประโยชน์ได้สูงสุดและยั่งยืน

งานฝึกอบรม

๑.)   ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ( ยชทป. )

       งบประมาณที่ได้รับ     ๕๐,๐๐๐   บาท   

วัตถุประสงค์

          ๑. ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงประโยชน์แก่ทรัพยากรธรรมชาติ

          ๒. เปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

          ๓. สนองนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดำเนินงาน

จัดอบรมหลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖    จำนวน    ๑  รุ่น    ๘๐  คน

๒.จัดอบรมผู้นำและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

งบประมาณที่ได้รับ  ๗๕,๐๐๐  บาท

วัตถุประสงค์

          ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ผู้นำท้องถิ่น  ข้าราชการและองค์กรเอกชน             ที่เกี่ยวข้อง

          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระหว่างภาคราชการ ท้องถิ่น และเอกชน

          ๓.สนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาล  และเพิ่มรายได้แก่ท้องถิ่น

          ๔.สนับสนุนนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

วิธีดำเนินการ

          ๑.จัดการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  และการใช้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ๒.จัดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อย่างยั่งยืน

          ๓. สรุปและประเมินผลหลังจากการอบรมและศึกษาดูงาน

ผลการดำเนินงาน

จัดอบรมผู้นำและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ระหว่างวันที่     ๙ – ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖      จำนวน   ๑  รุ่น    ๔๐   คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ๑. ผู้เข้ารับโครงการได้รับความรู้และความสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          ๒. มีกระบวนการรูปแบบสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการรักษาคุณภาพในการรับรองระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

          ๓.มีกระบวนการรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

          ๔.มีกระบวนการรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินของทางราชการ ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

          ๕.ทุกภาคส่วนมีบทบาทรับผิดชอบร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต็มขีดความสามารถ

 

 

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557