งานโครงการส่งเสริมการปลูกหวายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรง

30 มกราคม 2014

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

          ๑.บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่  ๑๐    ต.พังขว้าง     อ.เมือง     จ.สกลนคร

          ๒.บ้านโนนสมบูรณ์        หมู่ที่  ๑๐    ต.ดงมะไฟ    อ.เมือง      จ.สกลนคร

          ๓.บ้านดงยอ               หมู่ที่    ๖    ต.พังขว้าง     อ.เมือง      จ.สกลนคร

          ๔.บ้านหนองปลาดุก       หมู่ทึ่    ๔    ต.พังขว้าง     อ.เมือง      จ.สกลนคร

          ๕.บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่    หมู่ที่   ๑๖   ต.ห้วยยาง     อ.เมือง     จ.สกลนคร

การดำเนินงาน

๑ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

๒. แจกกล้าหวายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

บ้านดงสมบูรณ์   หมู่ที่   ๑๐   ตำบลพังขว้าง    อำเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

พื้นที่

 

จำนวนกล้า

 

 

 

นางหลิน      มั่นยืน

นายจำรัส     มูลตองคะ

นายรัส     จันทะสาย

นางพุ    ยามรัมย์

 

 

๒  ไร่

๑  ไร่

๓  ไร่

๑   ไร่

 

 

๓,๐๐๐  กล้า

๑,๕๐๐  กล้า

๔,๐๐๐  กล้า

๑,๕๐๐  กล้า

 

รวม

๗  ไร่

๑๐,๐๐๐  กล้า

 

หมายเหตุ  ระยะปลูก ๑.๕ x ๒ เมตร  ( ปลูก ๓ ต้น / หลุม )

 

บ้านโนนสมบูรณ์    หมู่ที่   ๑๐   ตำบลดงมะไฟ    อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร

 

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

พื้นที่

 

จำนวนกล้า

 

 

นายวีรศักดิ์    งิ้วสุภา

นายไชญา    พรหมสาขา ณ สกลนคร

นายชุณห์     คุณปัญญา

นายณรงค์ฤทธิ์    โสมเกษตรรินทร์

 

 

๒  ไร่

๓  ไร่

๓  ไร่

๒   ไร่

 

๒,๐๐๐  กล้า

๓,๐๐๐  กล้า

๓,๐๐๐  กล้า

๒,๐๐๐   กล้า

 

รวม

๑๐  ไร่

๑๐,๐๐๐   กล้า

 

หมายเหตุ   ระยะปลูก ๑.๕ x ๒ เมตร   ( ปลูก ๒ ต้น / หลุม )

 

 

บ้านดงยอ   หมู่ที่   ๖   ตำบลพังขว้าง   อำเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

พื้นที่

 

จำนวนกล้า

 

 

 

นางสาวภัทราวดี    เสนาไชย

นายจำนง    สีนวลแล

นางไพรวัน    กาทอง

นางสาวสุภาว์    อินธิแสน

 

๓  ไร่

๑  ไร่

๓  ไร่

๓  ไร่

 

๓,๐๐๐  กล้า

๑,๐๐๐  กล้า

๓,๐๐๐   กล้า

๓,๐๐๐   กล้า

 

 

รวม

๑๐  ไร่

๑๐,๐๐๐  กล้า

 

หมายเหตุ   ระยะปลูก  ๑.๕  x  ๒  เมตร  (  ปลูก  ๒  ต้น / หลุม )

 

บ้านหนองปลาดุก   หมู่ที่  ๔   ตำบลพังขว้าง    อำเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร

 

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

พื้นที่

 

จำนวนกล้า

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีพิทยา

นายบุญศรี   แสนหมู

นายสมควร    ผันผ่อน

นายสุดชา      ฤาไกร

นายวันชัย    เข็มเพชร

นายมีชัย    โคตรมหาชัย

นางพรรณทิภา    สงกุล

 

๒  ไร่

๒  ไร่

๓  ไร่

๔  ไร่

๒  ไร่

๓  ไร่

๔  ไร่

 

๑,๐๐๐  กล้า

๑,๐๐๐  กล้า

๑,๕๐๐  กล้า

๒,๐๐๐  กล้า

๑,๐๐๐  กล้า

๑,๕๐๐  กล้า

๒,๐๐๐  กล้า

 

รวม

๒๐  ไร่

๑๐,๐๐๐   กล้า

 

หมายเหตุ   ระยะปลูก  ๑.๕  x  ๒  เมตร  (  ปลูก  ๑  ต้น / หลุม )

บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่   หมู่ที่   ๑๖   ตำบลห้วยยาง    อำเภอเมือง     จังหวัดสกลนคร

 

 

ลำดับที่

 

ชื่อ – สกุล

 

พื้นที่

 

จำนวนกล้า

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

 

 

นางบุญเรือน     โปตินัง

นายบัวลี          หารคำภา

นางสุมาลี         สุธัมมา

นางวาสนา       บุตรดา

นายทองวัน       สุริวาลย์

นางศรีคุณ        โปตินัง

นางจินตนา       วงศ์เผื่อน

นางกัลยา         เดชธิชา

นายเที่ยง         โปตินัง

นายคำพันธ์      พรมเมือง

นายประไพ       พรมลังค์

นายเขื่อน         สุริสาร

น.ส.วิไลวรรณ    สุริสาร

 

 

๒  ไร่

๒   ไร่

๒   ไร่

๑   ไร่

   ๑  ไร่

๑   ไร่

๒   ไร่

๑   ไร่

๒   ไร่

๒   ไร่

๑   ไร่

๒  ไร่

๑   ไร่

 

 

๑,๐๐๐   ไร่

๒,๐๐๐   ไร่

๑,๐๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

๑,๐๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

๑,๐๐๐  ไร่

๑,๐๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

๑,๐๐๐  ไร่

๕๐๐  ไร่

 

 

รวม

๒๐   ไร่

๑๐,๐๐๐  กล้า

หมายเหตุ   ระยะปลูก  ๑.๕  x  ๒  เมตร  (  ปลูก  ๑  ต้น / หลุม )

๓. การติดตามหลังการแจกปัจจัย

 


 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557