งานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

30 มกราคม 2014

งานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม   กิจกรรม   กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านดงสมบรูณ์

งบประมาณที่ได้รับ  ๕๐,๐๐๐  บาท

วัตถุประสงค์

๑        เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอาชีพทางด้านป่าไม้แบบเศรษฐกิจพึ่งตัวเอง

๒        เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม  สร้างความสามัคคีในกลุ่ม

๓        เพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่าง ๆ

๔        เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านป่าไม้ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน

๕        เพื่อสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มรายได้มีเงินทุนหมุนเวียนและงอกเงย  ลดปัญหาการว่างงาน  ราษฎรในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

          ๑.  เกิดกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน  อยู่บนฐานเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง   ตามพระราช-ปรัชญา     “เศรษฐกิจพอเพียง”

          ๒.    ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาอาชีพทางด้านป่าไม้                                                                                                     

          ๓.   ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม  สร้างความสามัคคีในชุมชน

          ๔.    ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรและภาครัฐ ในการดำเนินงานดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้

          ๕.   พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านป่าไม้ให้เกิดประโยชน์

          ๖.   ชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

          ๗.    สร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

          ๘.   ชาวบ้านมีเงินทุนหมุนเวียนและงอกเงย

          ๙.    เกิดรายได้เสริมจากอาชีพหลัก  ลดปัญหาการว่างงาน

         ๑๐.   เกิดการพึ่งพาตนเองได้  ลดการอพยพแรงงานเข้าสู่สังคมเมือง

         ๑๑.   ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         ๑๒.   ราษฎรเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 

 

วิธีการดำเนินงาน

          ๑. สำรวจพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย  ,  คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย

          ๒. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน  จากการออกพื้นที่สำรวจ

          ๓. ศึกษาความต้องการของคนในชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

          ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกลุ่มของหมู่บ้านเป้าหมาย

          ๕. นัดประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ  คัดเลือกและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  (ลงมติ)

          ๖. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อสำนักฯ

          ๗. มอบเงินอุดหนุน  เพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไป

          ๘. ดำเนินงานตามแผนงาน

           ๙. ติดตามผลการดำเนินงาน

          ๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน

          ๑๑. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

๑.สำรวจพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย  ,  คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย 

                        ๒.นัดประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ  คัดเลือกและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  (ลงมติ)

                        ๓. มอบเงินอุดหนุน  เพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไป

                        ๔.ดำเนินงานตามแผนงาน 

                                 ๔.๑ อบรมการเพาะเห็ด

                                 ๔.๒  จัดทำเตานึ่งก้อนเห็ดขนาดจุ  ๑,๒๐๐   ก้อน

                                 ๔.๓ ติดตามผลการดำเนินงาน

 

 

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557