วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ นายธวัชชัย นันทะแสน

08 มิถุนายน 2020

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 14.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายปัญญา โคตรแสนลี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ นายธวัชชัย นันทะแสน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ/หัวหน้าวนอุทยาน/หัวหน้าสวนรุกขชาติ ในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferrence) เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรพาจารย์อนุสรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดอุทยานแห่งชาติ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายธวัชชัย นันทะเเสน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายวิษณุ กุมภาว์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว นายโนรี ตะถา

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายธวัชชัย นันทะเเสน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

  • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายมานพ เพ็งพูน

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยนายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์