วันที่ 21 เมษายน 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

21 เมษายน 2020

 วันที่ 21 เมษายน 2563
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19 ดังนี้
1. จัดตั้งจุดคัดกรอง จำนวน ...1... แห่ง
2. พบผู้ป่วย(มีไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ) จำนวน ....-.... คน
3. จัดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ/สบู่ล้างมือ ....2... จุด
4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด/ฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ ....1.... แห่ง
5. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังตามมาตรการ ....-.... ครั้ง
6. เผยแพร่ความรู้/ความเข้าใจ/แจ้งมาตรการ ...1... ครั้ง
7. ตรวจหาเชื้อจากสัตว์ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ....-... ครั้ง
8. ภาพรวมสถานการณ์ .....ปกติ.....

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557