วันที่ 20 เมษายน 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19

20 เมษายน 2020

วันที่ 20 เมษายน 2563
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID – 19 ดังนี้
1. จัดตั้งจุดคัดกรอง จำนวน ...1... แห่ง
2. พบผู้ป่วย(มีไข้ หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ) จำนวน ....-.... คน
3. จัดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ/สบู่ล้างมือ ....3... จุด
4. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด/ฆ่าเชื้อ อาคารสถานที่ ....3....  แห่ง
5. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังตามมาตรการ ....-.... ครั้ง
6. เผยแพร่ความรู้/ความเข้าใจ/แจ้งมาตรการ ...1... ครั้ง
7. ตรวจหาเชื้อจากสัตว์ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ....-... ครั้ง
8. ภาพรวมสถานการณ์ .....ปกติ.....
 
นายโคจร จำปานิล
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จังหวัดหนองคาย

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557