รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​ จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10 อุดรธานี, ประจำวันที่​ 15 เมษายน​ 2563

15 เมษายน 2020

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID - 19 โครงการ​อนุรักษ์​พันธุ์​ไม้​ป่า​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ตอ​นบน​  จังหวัด​บึงกาฬ​ สบอ.10  อุดรธานี, ประจำวันที่​  15 เมษายน​ 2563
 1.  จัดตั้งจุดคัดกรอง​  1  แห่ง
2.  พบผู้ป่วย​   -​   ไม่มี
3.  จัดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ/สบู่​       1      แห่ง
4.  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด​  ฆ่าเชื้อในสำนักงาน/ห้องน้ำ​     1    แห่ง
5.  จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง​ -  ครั้ง
6.  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ/แจ้งมาตรการ​  - ครั้ง
7.ตรวจหาเชื้อจากสัตว์ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่​ -​  ครั้ง
8.​ ภาพรวมสถานะการณ์​ ปกติ
9.​ ปัญหาอุปสรรค​ในการดำเนิน​
1​0.​ ข้อเสนอแนะ​  .-

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557