โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน

15 เมษายน 2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานวิชาการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศป่าไม้สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ตำบล กุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี

  • วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก"

    วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการความรู้ ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ส่วนจัดการสัตว์ป่าต่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา รายงานผล Covid-19

  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สวนรุกขชาติวังปอพาน กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช รายงานผลการปฏิบัติงาน