ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

08 พฤษภาคม 2019

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่และซื้อกล้าหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

               (e – bidding)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ด้วยจังหวัดบึงกาฬ   โดยหัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด

ที่ บก ๐๐๑๗.๒/๔๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น  เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กรณี การขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้าไม้มีค่าขนาดใหญ่ จำนนวน ๔ ชนิด คือ ๑.ไม้สัก จำนวน ๖๐,๐๐๐ กล้า  ๒.ไม้ยางนา ๑๘,๐๐๐ กล้า  ๓.ไม้ประดู่ ๖,๐๐๐ กล้า  ๔.ไม้เต็ง ๖,๐๐๐ กล้า ขนาดถุงบรรจุดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วx ๙ นิ้ว ความสูงในแต่ละชนิด วัดจากคอรากถึงปลายยอดไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร รวม ๙๐,๐๐๐ กล้า และซื้อกล้าหวาย ขนาดถุงบรรจุดิน ขนาด ๒ นิ้วx ๔ นิ้ว ความสูงวัดจากคอรากถึงปลายยอดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                    ๕. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                   ๖. ต้องมีหนังสือซึ่งนักวิชาการป่าไม้รับรองชนิดพันธุ์ไม้ป่าแต่ละชนิดที่ผู้เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นเสนอราคา ว่าถูกต้องตรงตามชนิดที่ยื่นเสนอราคาจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

                    ๗. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                        ๘. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                        ๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดบึงกาฬ

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                        ๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Govemment Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องบงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Govemment Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                        ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                        ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.cgd.go.th  หรือ งานประชาสัมพันธ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๖๕๒๐๐๒ ในวันและเวลาราชการ

                   

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๘   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

                                                          (นายประเสริฐ    ทองกุล)

                                หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

                                                     ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

 

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557