สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

29 มิถุนายน 2018

วันที่ 22 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รร.ตชด.บ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายลือชัย  แม้นโชติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 และนายนพดล แก้วคำไสย์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาป่าไม้ภูพาน จังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับเสด็จ ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมสนองงาน จัดทำซุ้มไม้เลื้อยและโรงเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557