โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

31 พฤษภาคม 2018

วันที่ 28 พ.ค. 61 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรม ร่วมกับวัดอรุณวนาราม สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูลังกา ร.ร.บ้านหนองเดิ่นท่า ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ ทพ.2106 กลุ่มอาชีพหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และราษฎรบ้านภูสวาท จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าฯ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ เนื้อที่ 1.5 ไร่ ปลูกไม้มะขามป้อม 300 กล้า ไม้มะม่วงป่า 200 กล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน และร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557