โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม 2018

วันที่ 28 พ.ค.61 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  และกิจกรรมสงฆ์น้ำพระเนื่องในวันวิสาขะบูชา โดยเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ส่วนราชการ ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ พื้นที่บริเวณจุดสกัดบ้านหัวนา อุทยานฯภูเก้า-ภูพานคำ  ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557