โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดหนองคาย สนับสนุนต้นไม้และเจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้น 20 ไร่ ของที่พักสงฆ์สนธิวิหารธรรม

30 พฤษภาคม 2018

วันที่ 24-25 พ.ค.61 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดหนองคาย สนับสนุนต้นไม้และเจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้น 20 ไร่ ของที่พักสงฆ์สนธิวิหารธรรม (สาขาวัดนาหลวงอภิญาเภสิตธรรม) ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ เพื่อร่วมโครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ ท้องถิ่น ประชาชน ในวันที่ 28 พ.ค.61 นี้

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557