นายชัยพิชิต สอนสมนึก แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม เข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 เมษายน 2018

วันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก แทนผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนายวีระศักดิ์ โพธิศิริ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม เข้าร่วมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย พอ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ณ ห้องประชุมอาคารบูรพาจารย์ สบอ.10 (อุดรธานี)


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557