นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ.เหล่าหมากจันทร์ ต.ท่าลี้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

22 มีนาคม 2018

วันที่ 21 มี.ค. 61 นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และนายก อบต.ท่าลี่ เพื่อร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านเหล่าหมากจันทร์ ตำบลท่าลี้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 75 ครัวเรือน โรงเรียน 1 แห่ง และวัด 1 แห่ง โดยแจกถุงยังชีพจำนวน 100 ชุดและน้ำดื่ม 50 แพ็ค


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557