โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับจิตอาสาทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บริเวณวัดอภัยดำรงธรรม และบริเวณพื้นที่โครงการฯ

14 มีนาคม 2018

วันที่ 12 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 15.00 น.โครงการฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร ร่วมกับจิตอาสา , รสทป และชาวบ้านถ้ำติ้ว , ท่าวัด , บ่อแกน้อย ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บริเวณวัดอภัยดำรงธรรม และบริเวณพื้นที่โครงการฯ 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557