โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ร่วมเปิดการจัดทำฝายประชารัฐร่วมใจก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

14 มีนาคม 2018

10 มี.ค. 61 โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม ร่วมเปิดการจัดทำฝายกับ ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ. มทบ.210 , อุทยานแห่งชาติภูผายล , สถานีควบคุมไฟป่าภูภายล , ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอนาแก , อบต.หนองบ่อ , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบ่อ ร่วมจัด เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล บ้านโพนงาม ม.6 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้สนับสนุนอาหาร เจ้าหน้าที่ และ นพค.22 สนับสนุน กำลังพล , อุปกรณ์การก่อสร้าง , เครื่องผสมปูน , ทราย และหินในการดำเนินการก่อสร้าง


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557