โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม มองสิ่งของรวมน้ำใจร่วมงานกาชาดประจำปีที่อำเถอนาแก จังหวัดนครพนม

07 มีนาคม 2018

28 ก.พ. 61 เวลา 08.30 น. ผศ.(พิเศษ)เมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก รับมอบสิ่งของรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดจากคณะโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ สถานีควบคุมไฟป่าภูผายลและ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผายลในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมร่วมกับส่วนราชการ อปท.ฯลฯ จัดนิทรรศการ งานนมัสการพระธาตุศรีคุณ กาชาดร่วมน้ำใจ ช่วยกาชาด ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันที่ 8 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย (สปร.สบอ10.) ร่วมจัดนิทรรศการสนองงานพระราชดำริในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  • โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ จังหวัดอุดรธานี (สปร.สบอ10.) ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557