โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ได้ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ตามโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2)

27 กุมภาพันธ์ 2018

วันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 08.30 น. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ได้ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ตามโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บ้านคำด้วง ต.ตำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธาน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557