โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ

16 มกราคม 2018

วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. ถึง 14.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ส่วนราชการ อำเภอส่องดาว เทศบาลในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก หน่วยป้องกันรักษาป่าฯส่องดาว ราษฎรจิตอาสา ร่วมโครงการคิกออฟ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองกุง-ภูตะคาม และทอดผ้าป่าหิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ ภูน้อย บ้านหนองกุง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินทางไปโครงการฯป่ารักน้ำฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านพระราชดำริ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557