นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

25 ธันวาคม 2017

นายสรไกร  จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม เชิงปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 อาคาร 2 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในที่ประชุม


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)

  • ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำ ดูแล แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สบอ.10(อุดรธานี) ให้เป็นปัจจุบัน