โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนืี่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย และอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

25 ธันวาคม 2017

วันที่ 7 ธ.ค. 60  เวลา 09.00-15.00 นฺ. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนืี่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย และอำเภอศรีเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับตัวแทนราษฎรตำบลพระพุทธบาท ชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ จำนวน  150 คน ณ หอประชุมโครงการฯ โดยนายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอเป็นประธาน พระครูพิสุทธิธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอ(ธ) และคณะวิทยากรรับเชิญร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557