นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ บ้านยางคำ และบ้านโพนงาม ต.คำบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

25 เมษายน 2016

วันนี้ 26 กพ 59 เวลา 10.00 น . ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยนายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้จัดการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 มอบเช็คเงินอุดหนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพฯ บ้านยางคำ และบ้านโพนงาม ต.คำบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม ติดเขตอุทยานฯภูผายล หมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ โดยมีนายอำเภอนาแก เป็นประธาน ส่วนราชการต่างๆ อปท เครือข่ายแนวร่วมสนับสนุนงบประมาณต่อยอดกลุ่มอาชีพ และสถานีควบคุมไฟป่านครพนม หน่วยจัดการต้นน้ำ้น้ำก่ำ หน่วยงานในพื่นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเครือข่ายกลุ่มอาชีพที่ได้สนับสนุนไปแล้ว 7 กลุ่ม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557