โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ จ.หนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่

22 เมษายน 2016

วันนี่ 26 ม.ค. 2559 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ส่งมอบงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่โครงการฯ จัดทำ โรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ด 1 หลัง ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 1,000 ก้อน บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก 4 บ่อ พันธ์ุปลากดุก 4,000 ตัว พร้อมหัวอาหาร ชัยพิชิต สอนสมนึก หัวหน้าโครงการเป็นผู้ส่งมอบงาน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557