ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และคณะได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร

22 เมษายน 2016

วันที่ 22 มค 2559 ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และคณะได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว จ.สกลนคร(โครงการป่ารักน้ำตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งแรกของประเทศไทย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอส่องดาว และหน่วยงานราชการต่างๆให้การตอนรับ โดยมีหัวหน้าโครงการป่ารักน้ำฯ  นายสุริยา คูสกุลรัตน์ รายงานผลการดำเนินงาน


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557