นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สนร. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.สบอ.10 นายลือชัย แม้นโชติ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ ท่านองค์มนตรี

22 เมษายน 2016

วันนี้ 21 มค. 2559 เวลา 09:30 น. นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธษนี) นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ ท่านองค์มนตรี มี่สนามบินค่ายกฤษสีวะรา เพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557