ศึกรวมน้ำใจช่วยป่าต้นน้ำอุดรธานี (พ.ศ.2558)

23 กุมภาพันธ์ 2015

เนื่องจากวัดป่าบ้านเพิ่ม มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งแม้จะอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้  ทางวัดป่าบ้านเพิ่มจึงได้ปรึกษาหารือกับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม และผู้นำชุมชน ให้จัดส้รางฝายถาวรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ทางวัดได้ใช้อุปโภค-บริโภคยามขาดแคลน และยังสามารถเพิ่มความชุมชื้นให้กับป่าโดยรอบบริเวณฝาย หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสมจึงได้อาสาจัดหางบประมาณในการสร้างฝาย โดยจัดการแข่งขันกีฬากอร์ฟเพื่อนำเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปจัดสร้างฝายถาวรให้กับวัดป่าบ้านเพิ่ม ถือได้ว่ากิจกรรมนี้ได้สรส้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือในการมาร่วมกันสร้างฝายในครั้งนีี้


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่