โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557

13 ตุลาคม 2014

นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จัดโดยโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลทางด้านระบบนิเวศศึกษา 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 3.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลให้เกิดความร่วมมือ ทัศนคติระหว่างหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557