ท่านสามารถเข้าเวปไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (จังหวัดอุดรธานี) ได้อีกช่องทาง

17 กันยายน 2014

ท่านสามารถเข้าเวปไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (จังหวัดอุดรธานี) ได้อีกช่องทางที่
http://udonthani.dnp.go.th/

แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)