แฟนเพจบนเฟสบุ๊คของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

16 กันยายน 2014

แฟนเพจบนเฟสบุ๊คของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10  (จังหวัดอุดรธานี)

https://www.facebook.com/mfcd10


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • นายสรไกร จันทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30

  • การดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)