หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

05 กันยายน 2014

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1. ภูมิประเทศและสภาพป่า : เป็นภูเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 389 เมตร สภาพเป็นป่าเต็งรัง ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่าโมง แดง ประดู่ เหรียง หลวง พืชพื้นล่างได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ไร่ ส่วนดินเป็นดินลูกรัง

เนื้อที่หมู่บ้าน ประมาณ 70 ไร่ โดยมีอาณาเขตตืดต่อ ดังนี้

                       ทิศเหนือ จรด บ้านโนนชัยศรี

                       ทิศตะวันออก จรด บ้านอูบมุง

                       ทิศตะวันตก จรด ภูกุ่มข้าว

                       ทิศใต้ จรด บ้านหนองนาคำ

2. สภาพเศรษฐกิจและสังคม : ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เก็บหาของป่า และรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000บาท/ปี/คน

3. การใช้ประโยชน์ : แบ่งเป็น 

- พื้นที่ชุมชน ได้แก่ ที่อยู่อาศับ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ

- พื้นที่การเกษตร ประกอบด้วย ปลูกไม้ยืนต้น  พืชไร่(มันสำปะหลัง อ้อย) นาข้าว  เลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้มีความสามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบรูณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติขงชุมชนและประสานงานในเครือข่ายลุ่มน้ำร่วมกับภาครัฐในนพื้นที่ป่าอนุรักษ์

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของท้องถิ่น

 

แผนการดำเนินงาน

1. สร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร 1 แห่ง

2. ลาดตะเวนป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่รอบบริเวณลำห้วยซำผักพาย ท้องที่บ้านดงบัง

3. ปลูกพืชอาหารและสมุนไพร 2 ข้างลำห้วยซำผักพาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร และพื้นที่สาธารณะประโยชน์

4. จัดเวทีประชาคมและประชุมคณะกรรมการและสมาชิกโครงการ สสอ. เพื่อกำหนดกฏ  กติกา  ของชุมชนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สสอ.


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่