หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (สสอ) ปีงบประมาณ 2557

05 กันยายน 2014

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน

ภูมิประเทศและสภาพป่า : เป็นหมู่บ้านที่ถูกกันออกพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตั้งอยู่บนสันภูเก้า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 320 เมตร สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและเต็งรัง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางพื้นที่เป็นดินลูกรังและมีหินภูเขา

สภาพเศรษฐกิจและสังคม : ราษฎรส่วนใหญ่ยากจน อาชีพทำไร่ ทำนา เก็บหาของป่าและรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยประมาณ 15,000 บาท/คน/ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน : แบ่งเป็น 1) พื้นที่ชุมชน ประกอบด้วยที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ  2)พื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น-ไม้ผล (มะม่วง ลำไย) พื้นที่ปลูกพืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง) พื้นที่ทำนา พื้นที่เลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์ของโครงการ สสอ.

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสำมารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบรูณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติขงชุมชนและประสานงานในเครือข่ายลุ่มน้ำร่วมกับภาครัฐในนพื้นที่ป่าอนุรักษ์

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินงาน

1. จัดการประชุมเวทีชาวบ้าน เพื่อรับทราบแนวทางและหาทางปฏิบติร่วมกัน

2. คัดเลือกจัดตั้งคณะกรรมการของหมู่บ้าน

3. ร่วมกันกำหนดพื้นที่ลงในแผนที่ พร้อมรูปของพื้นที่ที่จะดำเนินการแต่ละกิจกรรม

4. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และดำเนินการตามที่กำหนด

5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม

6. คณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยชุมชนมีส่วนร่วม และหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียงให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการในกิจกรรมด้านฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ดังนี้

1. สร้างฝายต้นน้ำแบบถาวร  1 แห่ง

2. ลาดตะเวนป้องกันรรักษาป่า ในพื้นที่รอบบริเวณลำห้วยโป่ง ท้องที่บ้านวังมน

3. ปลูกพืชอาหารและสมุนไพร 2 ข้างทางของลำห้วย ระยะทาง  2 กิโลเมตร และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน โรงเรียน วัด และแจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 2,000 กล้า

4. กิจกรรมจัดเวทีประชาคมและประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกโครงการ สสอ. เพื่อกำหนด กฏ กติกา ของชุมชน

5. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ระยะดำเนินการ :  1 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2557

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่