รายงานสรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" ปีงบประมาณ 2557

25 สิงหาคม 2014

การดำเนินงาน

1. ตัวแทนเยาวชนต้นน้ำ จาก โรงเรียนบ้านวังมน จำนวน 30 คน และ โรงเรียนบ้านถิ่น จำนวน 30 คน (ระยะเวลา 3 วัน/รุ่น)

2. เนื้อหาการฝึกอบรม

2.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการต้นน้ำลำธาร

2.2 ระบบนิเวศต้นน้ำและแนะนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่

2.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จด้านการนำน้ำมาใช้ประโยชน์

2.4 บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์

2.5 การท่องเที่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.6 บรรยาย เรื่อง การควบคุมไฟป่า

2.7 บรรยาย เรื่องวัฏจักรของน้ำ

2.8 บรรยาย เรื่อง แฝก ฝาย กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2.9 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธุ์และการมีส่วนร่วม

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่