นำเสนอ บรรยาย สรุป ณ.สำนักงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ.ห้วยไฮ ม.10 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

24 กรกฏาคม 2014

ตรวจติดตามงาน ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานปี 51 ถึงปัจจุบัน จำนวน 65 กลุ่มอาชีพ นำเสนอ บรรยาย และสรุป ณ.สำนักงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม บ.ห้วยไฮ ม.10 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557