โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ร่วมกับทสจ.นพ.ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ร่วมเปิดยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า"วันที่ 21ก.ค.57

23 กรกฏาคม 2014

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ร่วมเปิดยุทธการ"ขอคืนพื้นที่ป่า" ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลาปากฯ จำนวน 53 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 2,000 ไร่


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557