ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) พร้อมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

09 กรกฏาคม 2014

                  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายสว่าง เฟื่องกระแสร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) พร้อมด้วย

         นายลือชัย แม้นโชติ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาป่าไม้

         ตามแนวพระราชดำริ ลำห้วยบอง จังหวัดหนองบัวลำภู และได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อซีเมนต์

         บ้านตาดไฮ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง ในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557