เดือนมิถุนายนโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นโยบายการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

07 กรกฏาคม 2014

               เดือนมิถุนายน โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อำเภอดงหลวง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล และองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์แจกกล้าไม้มีค่า และร่วมสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

เดินหน้าประเทศไทยท้องที่ ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557