โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2557

05 กรกฏาคม 2014

รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2557

1)  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

2)  หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแค    อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

3)  หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายบ้านวังมน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

4)  หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

5)  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายบ้านนาผาง หมู่ที่ 5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการฝายชาวบ้าน ฝายประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี" ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ท้องที่ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  • การดำเนินงานของหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ปีงบประมาณ 2561

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแข้

  • วันที่ 10 ม.ค. 2563 หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำก่ำ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่