ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10(อุดรธานี)ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

28 กุมภาพันธ์ 2014

         ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่่10(อุดรธานี)  ได้มาติดตามการปฏิบัติงานของโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านหนองคอง ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีนาย พิเชษฐ์ จำรัส หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้นำตรวจ มีข้อแนะนำดังนี้

          1. ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งและปีนี้อากาศร้อน แห้งแล้ง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราลาดตระเรน

ตรวจหาไฟ ทำแนวป้องกันไฟ และประสานความร่วมมือกับราษฎรในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อขอความร่วมมือในการไม่จุดไฟเผาป่าและช่วยกันดับไฟหรือแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อพบเห็นไฟป่า

           2. ช่วงนี้เป็นช่วงที่เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าเริ่มแก่ ให้พยายามเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าให้หลากชนิด ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ไม้พะยูง 

ขอให้เก็บรวบรวมให้มาก เพื่อจะได้นำไปเพาะแจกจ่ายให้กับราษฎร และส่วนราชการต่างๆต่อไป

           3. โครงการได้ดำเนินการจัดทำถังน้ำสำรองซึ่งสามารถจุน้ำได้ประมาณ 55,300 ลิตร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากต้องใช้น้ำ

ในการเพาะชำกล้าไม้ ดังนั้นหัวหน้าโครงการฯ จึงได้ขอรับการสนับสนุนการจัดทำถังน้ำจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน 3 ถัง หากได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการก็น่าจะมีน้ำไว้ใช้ในการเพาะชำกล้าไม้เพียงพอ 

            4. ขอให้จัดเตรียมกล้าไม้ที่จะใช้ในการบำรุงป่าให้เพียงพอ และควรเป็นกล้าไม้ค้างปี เมื่อนำไปปลูกซ่อมจะมีอัตราการรอดตายสูง และควร

เพาะชำกล้าไม้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการปลูกในปีต่อไป

              ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี) กล่าวชมเชยหัวหน้าโครงการฯ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุสาหะ และมีความ

ตั้งใจที่จะพัฒนาหน่วยงาน มีการจัดทำสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557นี้

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557