กิจกรรม งานขยายผลสู่ชุมชน

26 กุมภาพันธ์ 2014

 โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม ได้ขยายผลจัดตั้งครัวเรือนที่เป็นตัวแทน “บ้านตามรอยพ่อ” โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโครงการได้สนับสนุน และเป็นหน่วยประสานงานกับส่วนราชการ ให้แก่ชุมชน อาทิด้านการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือน  สนับสนุนอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารในครัวเรือน พืชอาหาร ไม้ผลป่าฯลฯ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557