กิจกรรม งานขยายผลสู่ชุมชน

26 กุมภาพันธ์ 2014

 โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ ป่าห้วยศรีคุณ จ.นครพนม ได้ขยายผลจัดตั้งครัวเรือนที่เป็นตัวแทน “บ้านตามรอยพ่อ” โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโครงการได้สนับสนุน และเป็นหน่วยประสานงานกับส่วนราชการ ให้แก่ชุมชน อาทิด้านการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือน  สนับสนุนอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารในครัวเรือน พืชอาหาร ไม้ผลป่าฯลฯ


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563 .) นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • วันที่ 20​ พฤษภาคม 63 เวลา 09.00 น. นายชัยพิชิต สอนสมนึก ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน   งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 และมาตราก

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557