ผลงานสำคัญอื่นๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ

18 กุมภาพันธ์ 2014

             1. ใช้เส้นทางแนวกันไฟ และถนนเข้าโครงการฯ ในการแข่งขันจักรยาน BUNGKAN Mountain Bike Challeng 2013

                  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 และไปร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดป่าบ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.เมือง  จ.บึงกาฬ

             2. เทศบาลตำบลปลาโหล ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่า สมุนไพร และการส่งเสริมอาชีพ

                  การจักสานบ้านนาจาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากคล้า ตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

             3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ใช้สถานที่ฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

             4. เพาะกล้าไม้ และสมุนไพร แจกจ่ายให้กับราษฎร หน่วยงานราชการ

             5. เป็นแหล่งพักผ่อน และแหล่งอาหารของชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลก่อ และเห็ดที่เกิดในป่า

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557