การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

18 กุมภาพันธ์ 2014

1. การเฝ้าระวังไฟ ดับไฟป่า และร่วมกิจกรรมกับสถานีดับไฟป่าภูวัว-ภูสิงห์

2. มอบกล้าสมุนไพร และร่วมปลูกในโครงการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้  ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ

  จังหวัดบึงกาฬ

3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดบึงกาฬ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และหน่วยงานอื่นใน ท้องที่ในการปฏิบัติงาน

  ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้  โดยเฉพาะเกี่ยวกับไม้พะยูง

4.ร่วมกับอำเภอบุ่งคล้า และจังหวัดบึงกาฬ ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

 


แสดงความเห็นต่อข่าวนี้
  • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมครูป่าไม้

  • วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2564

  • กิจกรรมยึดคืนพื้นที่ป่า ตัดฟันไม้ยางพาราตามมาตรา 22 และปลูกป่าฟื้นฟู

  • โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำฯบ้านถ้ำติ้ว จังหวัดสกลนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ.2557